Общи условия, Лични данни и Бисквитки

1. Предмет

Настоящите условия за ползване („Условия“) уреждат отношенията между Моми Студио ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205670800 и седалище на адрес град София ул.,,Пирин’’ 81А вх.А ап.13 (наричан по-долу "Доставчик"), от една страна, и всяко лице (наричан по-долу „Потребител“), което извършва запитване чрез сайта momistudio.com(наричан по-долу „Уебсайт“), и наричани общо "Страните“. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези Условия. Условията могат да се променят и в тази връзка приложимите Условия са тези, които са в сила към момента на изпращане на запитване през Уебсайта. 

2. Поведение на Потребителите

Потребителите на Уебсайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения и коментари, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които правят публично достояние или предават конфиденциално чрез използването на Уебсайта, са отговорност единствено на Потребителя, който генерира това Съдържание.

Използвайки Уебсайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Доставчикът няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Уебсайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Уебсайта, за да:

· формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трети лица или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

· създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

· се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Доставчика, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно самоличността си;

· фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Уебсайта;

· да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

· да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;

· да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, непоискани търговски съобщения (spam), "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

· да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

· да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Уебсайта;

· да пречи на предоставянето на услугите на Уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не спазва изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Уебсайта;

· да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

· да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

· да събира и използва неправомерно персонална информация за други Потребители.

Доставчика си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Уебсайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.

Доставчика си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.

3. Данни, които обработваме

Не е необходимо да предоставяте Лични данни, за да използвате нашия Уебсайт, но ако желаете да използвате определени наши услуги чрез уебсайта ни, то Обработването на Лични данни би моглo да стане необходимo.

Ние събираме следните Лични данни които Вие ни предоставяте, докато използвате нашия Уебсайт

· име и фамилия;

· електронна поща;

· други лични данни, предоставени от Вас;

4. Цели на обработката

Ние използваме Вашите Лични данни само за конкретни цели, предварително посочени към момента на събиране и след Вашето изрично Съгласие (когато Съгласието е правно основание за обработка), или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.

Целите, за които обработваме Вашите Лични данни са:

· за да отговорим на Ваши запитвания предоставени през нашата контакт форма;

· за да осигурим ефективно обслужване на нашите клиенти и да подобрим съдържанието и функционалността на нашия уебсайт;

· за да подобрим качеството на нашите услуги;

· за да се свържем с Вас за предоставяне на нюзлетър, специални оферти, полезни съвети, актуализации и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;

· за да се свържем с Вас с информация относно ползването на нашия уебсайт;

· за да поискаме Вашето мнение за наши продукти и услуги;

· за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;

· за всяка друга цел в съгласие с тази Декларация за поверителност или за която сме получили Вашето конкретно Съгласие.


5. Предоставяне на Лични данни на трети страни

· Вашите Лични данни може да бъдат предоставени на трети страни само при условие, че те поемат същите задължения да осигурят адекватни нива на защита предвидени в Регламента. 

· Възможно е също така Вашите Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целите, за които са събрани първоначално, или за да бъдат Обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.

· Нашите договорни отношения с тези трети лица ги задължават да използват Вашите Лични данни само за договорената цел и да не продават Вашите Лични данни на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на Регламента, или спрямо разрешените от нас или посочените в настоящата Политика за поверителност условия.

· Личните данни, които събираме от вас, може да се обработват, достъпват и съхраняват извън Европейския съюз в държави с по-ниска степен степен на защита на Личните данни спрямо тази предвидена в Регламента. В случай, че предоставим Вашите Личните данни на външни дружества в други юрисдикции, ще гарантираме, че тези трансфери на Лични данни са защитени спрямо подходящите гаранции предвидени от Реламента, като например стандартни клаузи за защита на данните. Вие имате право да изисквате копие от наличните стандартните клаузи за защита на данните въз основа на които прехвърляме Вашите Лични данни към такива държави. Когато рискът за защитата на Вашите Личния данни е много нисък, ние може да разчитаме на вашето информирано съгласие за такива трансфери.

· Възможно е Вашите Лични данни да бъдат разкрити: на трети лица, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, защита на Вашата безопасност или тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в Република България или чужбина.

· Ние не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите Лични данни към трети страни (включително за маркетингови цели).

6. Правно основание за обработване

Член 6, параграф 1, б.а) от Регламента e правното основание, за което изискваме Вашето Съгласие за целите на конкретно обработване. Ако Обработването на Лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който вие сте страна, като например когато Обработването е необходимо за доставката на стоки или за предоставяне на друга услуга, Обработването се базира на член 6, параграф 1, б. б) от Регламента. Същото се прилага към Обработването, което е необходимо за извършване на мерки преди сключване на договор, например в случай на запитвания, касаещи нашите продукти или услуги. Ако нашата фирма има правно задължение, по силата на което Обработването на Лични данни е необходимо, като за изпълнението на данъчни задължения, обработването се основава на член 6, параграф 1, б.в) от Регламента. Обработване, което не попада в правните основания, посочени по-горе, но е необходимо в полза на легитимните интереси на нашата фирма, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на Субекта на данните, се основава на член 6, параграф 1, б.е) от Регламента. В този случай легитимния интерес на нашата фирма е да извършваме нашата дейност в полза на нашите клиенти, служители.

7. Срокове на съхранение на лични данни

Вашите Лични данни няма да се съхраняват за по-дълго време, отколкото това е необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че след като целите са изпълнени, данните ще бъдат изтрити или анонимизирани.

Също така Вашите лични данни се съхраняват за периода спрямо нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, наложен от законови задължения.

Когато не са налице други основания, които да ни задължават да съхраняваме (част от) Вашите Лични данни, вие може да изисквате изтриването на информацията за Вас. 

8. Сигурност на данните

Ние се стремим да използваме подходящи организационни, технически и административни мерки за защита на Личните данни в рамките на нашата организация. За тази цел прилагаме всички правни и технически мерки за защита на Лични данни спрямо член 32 от Регламента, както и предвид последните постижения на технологиите. Имайте предвид обаче, че въпреки адекватните стъпки за защита на информацията, няма уебсайт, интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени.

9. Вашите права:

· Право на информация и достъп:

По всяко време имате право да получите безплатна информация относно това дали обработваме ваши Лични данни и начините, по които ги обработваме, включително цели на обработването, видове данни, получателите на данни, Вашите права и други. Ако желаете да се възползвате от правото на достъп, може по всяко време да свърже с нас на посочените контакти в края на страницата.

· Право на преносимост на данните:

Когато обработването на Вашите Лични данни се случва по автоматизиран начин въз основа на вашето Съгласие или въз основа на договорно споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на вас или на друга страна.

Право на коригиране:


Имате право да поискате коригиране на Вашите Лични данни без ненужно забавяне, ако тези данни са неточни, както и данните да бъдат допълнени в случай на непълна информация.

· Право на изтриване (право “да бъдеш забравен“):

Имате право да изисквате изтриването, всички лични данни, обработвани от нас, по всяко време, в следните ситуации:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

- Вие желаете да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член
 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Регламента, и няма друго правно основание за обработването;

- Вие желаете да възразите срещу обработването съгласно член
 21, параграф 1 от Регламента относно защитата на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 на Регламента;

- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския Съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член
 8, параграф 1 от Регламента.

 Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни въз основа на легитимния интерес на нашата фирма. Ние ще прекратим обработването на Вашите Личните данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интересите и правата или поради съдебни искове.

· Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

- като следвате указанията във всяко съобщение, получено на електронната ви поща;

· Право на ограничаване на обработването


Вие имате право да изискате ограничаване на Обработването, когато се прилага едно от следните обстоятелства:

- ако претендирате, че Вашите Личните данни са неточни, ние ще ограничим Обработването докато премине проверка за точността на данните.

- обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

- ако ние вече не се нуждаем от Вашите личните данни за целите на Обработването, но те са необходими
 за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- ако възразите срещу Обработването въз основа на нашия легитимен интерес, в който случай ще ограничим Обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

· Право на оттегляне на съгласието

Вие имате право, да оттегли по всяко време съгласието си за Обработване на Вашите Лични данни, когато това Обработване се осъществявана основание съгласие.

· Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако решението: (1) e необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и администратор; или (2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и законните интереси; или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данни.

За ваша информация, осъществяването на дейността ни не изисква вземането и прилагането на автоматични решения, включително профилиране.

10. Авторски права и ограничения свързани с тях

Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени чрез Уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Уебсайта. Не се разрешава материалите на Уебсайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Уебсайта материали в други уебсайтове е забранена.

Материалите на този Уебсайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право.

Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Уебсайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между Доставчика и лицето, публикуващо информацията.

11. Препратки от и Уебсайта

Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на Уебсайта при следните условия:

· препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

· не трябва да отваря страницата от Уебсайтав рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на Уебсайта;

· не трябва да посочва явно или неявно, че Уебсайта препоръчва него и/или продуктите и услугите му;

· не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на Уебсайта.

Със създаването на препратка към Уебсайта собственика на уебсайта декларира, че приема настоящите Условия, дори и да не ползва услугите на Уебсайта.

Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Уебсайта към други уебсайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Уебсайта и след използването на препратката настоящите Условия губят сила.Доставчикът не контролира тези уебсайтове, към които е поставил препатка, и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв уебсайт е изцяло отговорност на Потребителя.

12. Информация за надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
Факс: 02/91-53-525
Ел. поща:
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уeбcaйт: 
www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Гореща линия: 0700 111 22
Уeб caйт: 
www.cpc.bg

13. Приложимо право и спорове

Настоящите Условия са предмет на българското законодателство.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

14. Други

Доставчикът не гарантира точността, изчерпателността, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Уебсайта съдържание. Доставчикът не гарантира също така, че материалите или услугите в този Уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Доставчикът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки, без предварително известие.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Уебсайтът е свързан с тази мрежа, Доставчикът не може да гарантира, че потокът информация от и към Уебсайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

Ползването на Уебсайта от лица под 18 години е забранено.

15.  Изменение и цялост на Условията

Тези Условия се състоят от всички клаузи, които ги съставят. Невъзможността от позоваване на някое от тези клаузи, не може да представлява отказ от тези Условия. В случай на невалидност на една от клаузите, това не води до невалидност на останалите клаузи.

Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия.

При използване услугите на Уебсайта, Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.

16.  Данни за кореспонденция с Доставчика

Моми Студио ЕООД

Телефон: (088) 852 04 72

E-mail: office@momistudio.com